RMR STAVÚvodProjektyKatalógy domovFotoPartneriKontakt
 
 
 
 
RMR STAV
  O našej spoločnosti
  Rekonštrukcie stavieb
  Financovanie stavieb
  Prečo zatepľovať?
  Certifikáty
 
 
 
Kontakt

R.M.R. STAV s.r.o.
Bzenica 379, 966 01 Bzenica

IČO: 48003115
DIČ: 2024170907

00421 905 873 176

rmrstav.sro@gmail.com
www.rmr-stav.sk
 

Financovanie stavieb

Financovanie stavieb

Stavba rodinného domu je v mnohých prípadoch celoživotné dielo. Preto je potrebné si celú udalosť dokonale premyslieť a zvážiť všetky klady a zápory. A to najmä či budem schopný udržať finančnú stabilitu po celú dobu splácania. Každého veriteľa totiž zaujíma či je klient schopný splácať svoje záväzky. V súčasnosti sa jedná o niekoľko tisícovú investíciu. Pokiaľ je však stavba kvalitne a profesionálne prevedená môže byť časom aj niekoľkonásobne znásobená. Nie je výnimkou, že rodinné domy, ktoré boli postavené v 80. rokoch min. storočia za 300 – 400 tis. Sk majú v súčasnosti 5 až 10 násobnú hodnotu. V súčasnej dobe poznáme tri základné formy zabezpečenia finančných prostriedkov. Prvou možnosťou je získanie financií zo ŠFRB. Druhou je STAVEBNÉ SPORENIE. A tou treťou možnosťou je momentálne veľmi populárny HYPOTEKÁRNY ÚVER. Je však dôležité uvedomiť si, že vždy rozhoduje individuálna situácia každého jednotlivca.

ŠFRB

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z.z., ktorý upravil jeho postavenie a vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania. Žiadateľom o podporu zo ŠFRB môže byť fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, dovŕši vek 18 rokov a má vlastný pravidelný príjem. Alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Štátny fond rozvoja bývania je účelovým fondom na financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Zákon č. 607/2003 o Štátnom fonde rozvoja bývania upravuje financovanie štátnej podpory pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ktoré sa uskutočňuje prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania. Účelom podpory je aj výstavba rodinných domov.
Základné náležitosti žiadosti:
a. identifikačné údaje žiadateľa
b. účel, druh a návrh výšky podpory
c. údaje o stavbe
d. preukázanie finančného krytia obstarávacích nákladov stavby
e. preukázanie schopnosti platenia splátok a úrokov z požadovaného úveru
f. návrh na zabezpečenie záväzkov
g. súhlas žiadateľa so spracovaním údajov uvedených v písmenách a) až f) na účely poskytnutia podpory podľa zákona NR SR č. 607/2003 Z.z. (pozri "Tlačivá a prílohy")
Fond vedie evidenciu žiadostí v poradí podľa dátumu ich doručenia a podľa jednotlivých účelov. O poskytnutí podpory má fond rozhodnúť do 90-tich dní odo dňa doručenia žiadosti obcou, ktorá žiadosti odosiela. Pri rozhodovaní o poskytnutí podpory postupuje fond podľa poradia doručených žiadostí a priorít určených vládou Slovenskej republiky až do vyčerpania sumy vyčlenenej v rozpočte fondu na príslušný účel a druh podpory. V súčasnosti existuje veľké množstvo financovania stavieb výstavby rodinných domov či už buď formou rôznych úverov, alebo formou stavebného sporenia. Štátna politika poskytuje financovanie stavieb prostredníctvom SFRB pre všetky sociálne skupiny, ktoré sa rozhodli pre stavbu rodinného domu.

Stavebné sporenie

Stavebné sporenie je štátom podporované sporenie pre všetkých, ktorí chcú vyriešiť alebo zlepšiť otázku svojho bývania, alebo majú záujem o garantované zhodnotenie svojich financií. Toto sporenie je výborné nielen vďaka úročeniu vkladov, ale najmä vďaka štátnej prémii. Hlavná myšlienka Stavebného sporenia je postavené na fakte, že sporiteľ si svojimi vkladmi, štátnou prémiou a úrokmi nasporí istú časť prostriedkov, pričom následne na to môže získať výhodný stavebný úver. Nasporené a zabezpečené financie môže použiť na svoje bývanie. Všetky tieto prostriedky potom môže použiť na účely svojho bývania. Stavebné sporiteľne pre tento účel vytvárajú fond, z ktorého môžu poskytovať svojim sporiteľom stavebné úvery s viacerými výhodami.

Podmienky pre stavebných sporiteľov:
Občan, ktorý ma slovenské občianstvo a trvalý pobyt v SR
Cudzinec bez trvalého pobytu v SR
Spoločenstvá vlastníkov bytových domov na území SR

Hypotekárny úver

Je v zmysle zákona o bankách dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou pri jeho poskytnutí je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má hypotekárny úver najnižšie úročenie. Maximálna výška hypotekárneho úveru je zákonom stanovená. Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti od 4 do 30 rokov, zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej, ktorý je financovaný najmenej vo výške 90 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu, a ktorý poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:
a) nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
b) výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
c) vysporiadanie spoluvlastnických podielov,
d) údržbu tuzemských nehnuteľností alebo
e) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až d), ktorý je hypotekárnym úverom poskytnutým hypotekárnou bankou,
f) splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na účely podľa písmen a) až d), ktorý nie je hypotekárnym úverom.”

 
 
  2023 RMR STAV, všetky práva vyhradené